Svenskt ledarskap

Finns det något som skulle kunna benämnas som ett svenskt ledarskap och vad skulle den svenska arbetsledaren karaktäriseras av? I en litteratursammanställning har Döös och Waldenström (2008) skildrat ”den goda ledaren i Sverige” som en person som arbetar särskilt med kommunikation så som dialog och förmedlar organisationens vision. Den goda arbetsledaren i Sverige fokuserar också på att skapa engagemang och meningsfullhet i arbetet och arbetar för att skapa en gemensam riktning som görs genom att bryta ner visionen till verksamhetsnära mål som. Karaktäriskt i den svenska ledarskapstraditionen är en vilja att ge stort handlingsutrymme och ha förväntning på att medarbetare tar initiativ och att de gör självständiga beslut (jämför gärna med Teori X och Teori Y). Jönsson (1995) skriver att det svenska ledarskapet präglas av ett relationsfokuserat ledarskap genom samråd, informella samtal och facklig samverkan. Det svenska ledarskapet arbetar också för praktiska lösningar och har en vilja att vara modern och tar snabba och sakliga beslut. Nyberg (2008) skriver i sin kunskapsöversikt att den svenska arbetsledaren vill att medarbetarna ska vara delaktiga i beslutsfattande, hon eller han har fokus på interpersonella relationer, är förändringsorienterad, har en rädsla för konflikter och att det är vanligt att arbetsledaren lutar sig mot formella regler.

Idealet för det svenska ledarskapet har beskrivits av Backström och kollegor (2008) som menar att arbetsledaren delar med sig av sin makt och litar på medarbetarnas ansvarstagande och initiativförmåga. Grundvärderingarna bottnar utifrån ett demokratiskt perspektiv där varje medarbetare ska bli sedd och erhålla ett personligt mervärde av sitt arbete.

Källor

Backström T. Granberg, O. & Wilhelmson, L. (2008). Alternativa former av ledarskap. En kunskapsöversikt om chefers ledarskap. I: Döös, M. & Waldenström, K. (red.). Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. s. 21-112 VINNOVA-rapport 2008:15.

Döös, M. & Waldenström, K. (red.) (2008). Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. VINNOVA-rapport 2008:15.

Jönsson, S. (1995). Goda utsikter – Svenskt management i perspektiv. Stockholm: Nerenius & Santerus Förlag.

Nyberg, A. (2008). Det goda chefskapet. Organisatorisk effektivitet och anställdas hälsa. En kunskapsöversikt.  I: Döös, M. & Waldenström, K. (red.). Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. s. 112-209. VINNOVA-rapport 2008:15.

Annons