Recension av boken ”The Science of Leadership”

Om boken

The science of leadership, som är skriven på engelska, har ett evidensbaserat förhållningssätt och sammanfattar en mängd studier där forskare undersökt ledarskapets processer och påverkan. I boken får du ta del av frågeställningar som ”har ledarskapet betydelse”?, ”föds man som ledare eller formas man till ledare?” och ”har kön betydelse för ledarskapet?”. Läs mer

Fördelar

Boken täcker en bred flora och innehåller en stor mängd referenser. Det gör att du som vill ta del och fördjupa dig i studierna som Julian hänvisar till enkelt kan söka upp dem. Boken beskriver också många olika ”ledarskapsstilar”, och om du extra nyfiken på det transformativa ledarskapet är boken ett måste. Eftersom författaren inte eftersträvar att sälja någon form av koncept eller modell håller sig författaren sig objektiv och kritisk.

Nackdelar

Eftersom boken är på engelska är det positivt om man kan läsa akademisk engelska. För en del kan boken upplevas ”tung” då den har många referenser och använder sig av vetenskapliga termer. Dock har författaren lyckats göra om ”forskarspråk” till en mer lättläst version.

Slutsats

Om du jobbar med ledarskapsfrågor kan detta vara ”bibeln” som du väntat på. Skippa alla ledarskapsböcker med hittepå-modeller. Investera istället dina pengar i denna. Det är troligvis ingen bok du tar med dig till stranden och sträckläser. Men du kommer kunna använda boken som en uppslagsbok när du har behov av att läsa in dig gällande vad som ”funkar”, vad som är mer tveksamt och påvisa sådant som är vilseledande nonsens inom ledarskapsområdet.

Omdöme (max 5)

Användbar/praktisk: 4
Angelägen/betydelsefull: 5
Tillförlitlig/vetenskaplig: 5
Läsbarhet/begriplig: 3

Passar även på att skicka med en länk där författaren, Julian Barling, föreläser:

Annons

Recension av boken Psykologi@jobbet

Om boken

Boken ska vara en praktisk handbok som ger läsaren vägledning och råd i en rad olika psykologiska frågor, allt från konflikter, rehabilitering till rekrytering. Boken vänder sig till chefer och till personer som arbetar med HR-frågor. Boken är skriven inte mindre än 9 författare där varje person har bidragit med sina specialistkunskaper inom specifika kapitel. Läs mer

Fördelar

Boken täcker en bred flora av områden och innehåller en del praktiska råd. Det skiljer sig dock ganska mycket mellan kapitlen vilket förmodligen beror på vilken av författarna som skrivit kapitlet. Alla författare har bakgrund i det psykologiska området, de flesta av dem är legitimerad psykolog vilket ger boken ett seriöst intryck.

Nackdelar

På bokens omslag skildras ett par läsares bedömningar av boken. I en står det ”Boken är baserad på det senaste inom forskningen/…/” samtidigt som författarna till boken skriver i inledningen ”Vi har valt att utelämna långa referenslistor och presenterar istället tips på vidareläsning/…/”. Boken har alltså inga källhänvisningar och då kan man undra hur det går att veta att boken baseras på ”det senaste inom forskningen”. Boken upplevs lite spretig och det blir ganska tydligt att det är många författare som medverkat då flödet och språket varierar.

Slutsats

Jag önskar att jag kunde rekommendera denna bok. Men önskan tyngs ner med anledning av totalt frånvarande av referenser i en bok som vill ge en bild av att vara vetenskaplig. Hade boken haft dessa och därmed möjliggjort för läsaren att leta upp källorna som författarna stödjer sig på hade boken fått en plats på mitt skrivbord. Nu hamnar den tyvärr långt bak i bokhyllan.

Omdöme (max 5)

Användbar/praktisk: 2
Angelägen/betydelsefull: 3
Tillförlitlig/vetenskaplig: 1
Läsbarhet/begriplig 2-3 (beroende på kapitel)

 

Bokrecension: Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter

Om boken

Boken beskrivs som användbar följeslagare för alla studerande och redan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Författaren beskriven grunden för en evidensbaserad vård, som utgörs av förmågan att kritisk granska vetenskapliga artiklar och rapporter samt avgöra hur resultatet från dessa kan omsättas i praktiken. Läs mer

Fördelar

Boken är välskriven och går in på djupet inom ett flertal olika områden. Den ger även en bakgrund till evidensbaserad vård på ett lättfattligt sätt. Boken ger också bra förklaringen till vanliga statistiska begrepp som inte sällan kan upplevas förvirrande när man läser vetenskapliga artiklar. Styrkan i boken är att den kategoriskt går igenom olika typer av vetenskapliga artiklar och vad man behöver tänka på när man läser en sådan.

Nackdelar

Det mest uppenbara är att boken inte har HR som målgrupp och därför blir en del av bokens innehåll inte heller relevant. Det är uppenbart att hälso- och sjukvården har kommit mycket längre gällande ett evidensbaserat förhållningssätt. Boken kommer troligtvis skjuta över målet för de allra flesta inom HR.

Slutsats

Kan jag då rekommendera denna bok? Både ja och nej. För de som är riktigt intresserade av att bli bättre på att läsa vetenskapliga artiklar är denna bok ett stöd. Även studenter inom personalvetarprogram kan ha användning för boken när de ska skriva uppsatser. För yrkesverksamma är nog denna bok egentligen nivå 2 eller 3. Är man som de flesta ganska novis med att läsa vetenskapliga artiklar bör man nog inte börja med denna bok.

Omdöme (max 5)
Användbar/praktisk: 3
Angelägen/betydelsefull: 2
Tillförlitlig/vetenskaplig: 4
Läsbarhet/begriplig: 2

Bokrecension: Rätt person på rätt plats

Om boken
Boken handlar om rekryteringsprocessen, framför allt urvalsgenomförande. Boken beskriver bland annat arbetspsykologiskametoder för urval och visar på dess relevans ur olika sammanhang. Boken vänder sig till praktiker men även till studerande inom HR. Författaren beskriver sig själv som specialist inom arbets- och organisationspsykologi och är delägare i ett företag som sysslar med testning. Läs mer

Fördelar
Författaren har ett bra flyt i texten och skriver begripligt. Det märks att han har god erfarenhet av rekrytering. Boken ger ett bra underlag för reflektion och verktyg för att genomföra urval i rekryteringsprocessen. Han visar på ett föredömligt sätt sambandet mellan olika typer av tester i förhållande till arbetsprestation. Det som jag hade mest glädje av att läsa och som jag tror många inom HR behöver bli bättre på är att använda statistiska beräkningar för bättre beslut. Författaren har skrivit ett avsnitt om detta och lyckas på ett pedagogiskt sätt beskriva några statistiska verktyg för bättre beslutsfattande som även går att nyttja inom andra områden än i rekrytering. Exempelvis beskrivs hur man räknar ut standardavvikelsen och hur man använder denna i förhållande till normalfördelningskurvan.

Nackdelar
Även om boken har referenser funderar jag på varför författaren valt att använda sig av mycket gamla studier. Det är inte ovanligt att han använder sig av studier genomförda på 1950/60-talet. Varför inte använda sig av mer ny forskning? Det händer att författaren skriver exempelvis ”ett flertal studier har visat att /…/” och hänvisar sedan till en studie från 1960-talet. Kanske dags att uppdatera sin studieportfölj? Urvalsselektering är ett område där det finns väldigt mycket forskning om. Det borde inte vara svårt att använda sig av forskning från 2000-talet. Det finns även lite att önska gällande val av referenser ibland. När man hänvisar till studier så torde referensen vara en vetenskaplig artikeln, vilket ibland inte visar sig vara fallet när man tittar lite noggrannare. Det händer också att författaren använder sig av andrahandskällor, det vill säga hänvisar till en studie via en annan författare. Om det beror på att författaren inte lyckats hitta studien framgår inte.

En annan ”nackdel” med boken är att författaren idag är delägare i ett företag som erbjuder just tester vid rekryteringar. Det är självklart positivt att personen har erfarenhet och arbetar med detta, men boken riskerar att bli en aning ”reklamig” av det företag som han själv är delägare i. Detta synliggörs inte minst genom att författaren använder sig a skärmdumpar av det IT-system som företaget äger.

Slutsats
Även om det finns en del frågetecken gällande en del referenser och att man riskerar att få lite reklam av författarens företag kan jag väl rekommendera boken. Det är bok att ha skrivbordet när det är dags för rekrytering, framför allt vid nyckelpersoner och chefsbefattningar.

Omdöme (max 5)
Användbar/praktisk: 4
Angelägen/betydelsefull: 3
Tillförlitlig/vetenskaplig: 2
Läsbarhet/begriplig: 4